Informatie

Ozon-therapie

Wat is Ozon therapie?

Wat is Ozon ?    O³?

Leverancier van ozonproducten, behandelingen zijn niet mogelijk.

Inleiding

Ozon staat sinds geruime tijd in de belangstelling. De media hebben het voortdurend over het befaamde “gat in de ozonlaag”. Ozon is een gas dat de UV zonnestralen opvangt en aldus belet dat deze een schadelijke invloed op onze huid zouden uitoefenen. De internationale alarmerende ozonberichten te sensibilisering van de publieke opinie om deze ozonlaag in tact te helpen houden, door onder andere geen spuitbussen meer te kopen die schadelijke drijfgassen bevatten, zijn dan ook terecht. Ozon is voor de mensheid en voor het milieu van levensbelang. Het was C.F. Schönbein die omstreeks 1830 het bestaan van deze “geheimzinnige stof”, zoals hij het noemde, ontdekte. Enkele decennia later was het chirurg E.Payr, die voor het eerst ozon ging toepassen in de geneeskunde.

Wat is ozon en wat zijn de eigenschappen?

Ozon is een zuurstofverbinding, die uit drie zuurstofatomen is opgebouwd, en het scheikundige symbool Oз heeft. De belangrijkste eigenschap is zijn desinfecterende werking, waarvan men niet alleen in de geneeskunde gebruik maakt, maar ook in de industrie, onder andere bij de zuivering van gepolueerd water en de productie van drinkwater. Ozon is bactericied, fungicied en virucied. Daarbij komen in de biologische toepassingen nog verschillende andere eigenschappen van ozon tot uiting, die als bloeddoorstroming bevorderend kunnen worden samengevat.

Wat is ozontherapie?

Ozontherapie wordt ook hier steeds meer bekend. Zowel artsen als therapeuten als ontdekken de bijzondere mogelijkheden die ozon biedt. Het heeft tijd nodig om de onbekendheid van ozon en bijbehorende therapieën te doorbreken, maar men zal de krachtige werking van ozon accepteren en toepassen.

ozon therapie Hyper_Medozon_comfort_silver

Voor vele artsen en therapeuten is ozontherapie totaal nieuw en meestal durven ze niet te bekennen dat ozon als geneesmiddel voor hen volkomen onbekend is. “onbekend maakt onbemind”, leidt vaak tot onterechte vooroordelen. Je kan je afvragen hoe je over een therapie kunt oordelen, zonder deze ooit bestudeerd te hebben. De realiteit leert ons dat negatieve conclusies veelal gebaseerd zijn op een bijna pathologische angst voor het onbekende. Een aantal jaren geleden werd acupunctuur in onze universitaire ziekenhuizen nog beschouwd als Chinese kwakzalverij, waarom ?, omdat de werkingsprincipes onvoldoende konden worden verklaard naar onze westerse normen. Nu dit toch beter verklaard kan worden komen er dan ook steeds meer afdelingen acupunctuur bij. Een dergelijke evolutie is zeer goed mogelijk met ozontherapie. Want al staan we in Nederland en België nog in de kinderschoenen wat de ozontherapie betreft. In Duitsland worden deze behandelingen al vele jaren toegepast. Ook de Duitse vereniging “Arztliche Gesellschaft für Ozontherapie” is een gevestigde orde waartoe tientallen van beroemde professoren van beroemde universiteiten behoren. De werkingsprincipes van ozon werden intensief bestudeerd aan verschillende Duitse universiteiten. Het resultaat hiervan wordt weerspiegeld in de uitgebreide indicatielijst onderaan deze pagina. Bovendien worden de resultaten van deze onderzoeken gepubliceerd in het tijdschrift “Ozon-nachrichten” welke artsen en therapeuten toelaat op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ozontherapie.
Ozontherapie is een natuurlijke geneeswijze. Er worden geen farmaceutische producten gebruikt. Bovendien zijn er geen gevaren aan deze therapie, indien ze wordt toegepast door een vakkundig arts of therapeut. Kwade tongen beweren dat ozontherapie, gevaarlijk is. Welnu, de nieuwste apparatuur laat zowel de aanmaak als de dosering van ozon op een perfecte wijze gebeuren. Er zijn verschillende manieren om ozon toe te dienen (zie verderop). Als iemand beweert dat ozon giftig is, dan klopt dat indien het in gasvormige toestand ingeademd wordt. Dit is dan ook precies de enige wijze waarop ozon niet mag worden toegediend en dit beseffen artsen en ozontherapeuten, die dagelijks met ozon geconfronteerd worden, zeer goed. De combinatie van nieuwe apparatuur met de ervaring van de ozontherapeut zelf zorgen voor een volkomen ongevaarlijke techniek. Eén van de grondleggers van de therapie Prof. Payr, verbonden aan de universiteitskliniek van Leipzig heeft gesteld :”Ozon kan helpen genezen, daar waar zuurstof tekort schiet”.

Ozontherapie benodigdheden

Hoe werkt ozon?

Ozon blijkt dus enkele bijzondere eigenschappen te bezitten die het enorm nuttig zijn voor de therapeut of arts. Ten eerste stellen we vast dat de arteriële zowel als de veneuze bloedcirculatie enorm verbetert wordt. Doorbloedingsstoornissen behoren tot de beste indicaties voor een ozonbehandeling. Ozon kan vergeleken worden met een bezem die de bloedvaten reinigt van cholesterol, kalkafzettingen, e.a. welke bloedvaten vernauwen. De kleinste vaatjes (microvascularisatie) die sinds geruime tijd dicht geslibd waren, worden weer geopend. De rode bloedcellen worden beter vervormbaar en stromen weer door de kleinste bloedvaatjes. Prof. Albers van de universiteit van Mainz toonde aan dat ozon inwerkt op de dubbele bindingen aanwezig in de onverzadigde vetzuren. Ozon breekt deze af en vormt peroxide – ozon verbindingen die als hoge werkzame oxidatiekatalysatoren gaan werken. Ten tweede bezit ozon een enorme oxidatiekracht die de cellen en de weefsels verplicht te ademen. Voornamelijk bij arteriosclerose of bij kanker is dit een uitermate belangrijke eigenschap. Ten derde vernietigt ozon kiemen, zowel bacteriën, schimmels als virussen. Deze anti – infectieuze werking is 600 tot 3000 maal sterker dan bij chloor. Dit verklaart waarom in verscheidene zwembaden ozon in plaats van chloor wordt toegepast als ontsmettingsmiddel. In de geneeskunde wordt de ozontherapie dan ook toegepast ter bestrijding van allerlei infectieuze aandoeningen.

Indicaties voor ozon?

Ozon helpt bij doorbloedingsstoornissen. Tot de beste indicaties behoren ongetwijfeld de doorbloedingsstoornissen. Dit kan gaan van perifere bloedvatstoornissen (b.v. krampen in de kuiten na amper een paar meter), prikkelingen in de onderste ledematen, angor of hartkramp, tot duizeligheid, draaierigheid en hoofdpijn van vasculaire oorsprong. Voor vele migrainepatiënten is ozon een oplossing om de aanvallen beduidend te verminderen. Ozon gaat de aftakelingsprocessen, gevormd door de verkalking van hersenen, hart en bloedvaten tegen. Vet – en kalkafzettingen kunnen ontstaan ter hoogte van de bloedvaten die naar de onderste ledematen voeren. Deze patiënten zullen vaak klachten hebben als, koude voeten en krampen. Ook zullen zij na een aantal meter stappen hevige steken kunnen voelen in de kuiten. Deze beletten hen verder te wandelen. Na een korte rustpauze kunnen ze weer een paar meter vooruit. Ze lijden aan claudicatio intermittens (=mankend wandelen). Met een ozonkuur kunnen zij weer kilometers marcheren. Wanneer de verkalking of arteriosclerose de kransslagaders (coronairen) aantast, spreekt men van coronaire sclerose. Dit leidt tot hartkramp of angor pectoris. Bij inspanning, hevige koude of bij wandelen tegen de wind in voelen deze patiënten een hevige pijn onder het borstbeen, een pijn welke kan uitstralen naar linker arm of de hals. Dergelijke hartkrampen kunnen vroeg of laat leiden tot een hartinfarct. Bij een hartinfarct krijgt een deel van het spierweefsel geen bloedvoorziening meer en als bijgevolg daarvan geen zuurstof. De pompfunctie komt in het gedrang. De dood van de patiënt is vaak het gevolg. Met ozon gaat de patiënt minder snel pijn voelen bij de geringste inspanning. De bloedvoorziening ter hoogte van de hartvaten verbetert beduidend, zodat de angorpijnen vaak zelfs volledig verdwijnen. Indien de arteriosclerose zich vormt ter hoogte van de hersenvaten, spreekt men in de volksmond over hersenverkalking. De symptomen kunnen licht of uitgesproken zijn. De lichte vormen leiden tot draaierigheid, hoofdpijn of concentratieproblemen. Deze symptomen verergeren geleidelijk om uit te monden in de zogenaamde “seniliteit”. Ozon roept deze aftakelingsprocessen een duidelijke halt toe ! Bij een C.V.A. (cerebro vascular accident) zorgt een hersentrombose voor zware problemen voor de patiënt. Hij of zij kan een deel van zijn geestelijke vermogens verliezen of halfzijdig verlamd zijn. Ook hier is ozon zowel preventief als curatief van onschatbare waarde. Aftakelingsprocessen zijn geen privilege voor de hoge leeftijd, reeds op 30 jarige leeftijd worden deze processen op gang gebracht. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, is ook hier een belangrijke taak weggelegd voor ozon.
Het verklaart bovendien, waarom buitenlandse kuurklinieken ozon aanwenden omwille van zijn reëel verjongingseffect.

ozon therapie modezon beauty

Ozon verhoogt de natuurlijke afweer van het lichaam.

Ozon biedt de uitgeputte patiënt een surplus energie aan. Uitgeputte weefsels recupereren bijzonder snel. Dit wordt veroorzaakt door de ozon die de cellen verplicht te ademen. De veerkracht van de cellen wordt opgedreven en hierdoor bieden de cellen meer weerstand tegen stress en indringers. Aldus reageren patiënten met allerlei vermoeidheidstoestanden of adynamieën goed op ozontherapie. Naast dat de eigen afweer, de immuniteit, positief wordt beïnvloed, zullen steeds terugkerende infecties afnemen ( en zo het gebruik van antibiotica kan verminderen ).
Bij astma en allergieën, wordt langzaam weer een eigen afweer opgebouwd. De minste prikkel zal niet weer een aanval tot gevolg hebben. Het past hier wel te waarschuwen voor het feit dat ozon enerzijds voor een aantal astmapatiënten een oplossing kan bieden, doch dat een belangrijke groep geen baat bij de zuivere ozontherapie zal vinden. Sommige spreken hierbij reeds over de astma – ontgoocheling, zodat verdere studie op dit terrein zeker vereist is. Andere toepassingen zijn de langdurige leverziekten, die een patiënt enorm afmatten.
Deze loopt er steeds vermoeid bij. Zeer hinderlijk en bovendien gevaarlijk, omdat sommige ontaarden in een levercirrose. Ook langdurige depressies die de patiënten een zwartgallige en pessimistische kijk op het leven bezorgen reageren veelal goed op een ozonkuur. De therapie kan langdurig zijn, maar het resultaat is enorm. Ozon en langdurige pijnen. Langdurige reumapijnen, welke vaak leiden tot misvormingen en invaliditeit reageren op ozon. Door een beduidende verbetering van de locale circulatie worden de aftakelingsprocessen gestopt en zal secundair de pijn afnemen. Zenuwpijnen, zoals de tussenrib ontsteking (intercostalenneuralgie) en de aangezichtspijn (trigeminusneuralgie) worden gunstig beïnvloed door ozon.

Ozon helpt bij kanker.
De doctoren Varro en Issels zijn enkele beroemde ozontherapeuten die het positieve effect van ozon in de kankertherapie aantoonden.
Het is immers zo dat kankercellen een afkeer hebben van een zuurstofrijk milieu. Zo zou ozon de verdere verspreiding van de tumor verhinderen en eventueel op termijn terugdringen. Als bijkomende therapie is ozon zeer sterk aangewezen, naast klassieke of alternatieve behandelingen. Patiënten die chemotherapie krijgen zijn vaak enorm ziek door de toegepaste behandeling ( braken, onwel worden, moe, haarverlies, etc.). Ozon bestrijd deze symptomen en ondersteunt de patiënt aanzienlijk. Hij of zij kan gewoon verder leven en voelt zich stukken beter dan zijn lotgenoten. Dit besef werkt positief op het denkpatroon van de patiënt en biedt deze de wil om de afmattende strijd te winnen.

Hoe wordt ozon toegepast?

Een ozontherapie behandeling duurt een kwartier tot een uur al naar gelang de aard van de behandeling. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de ziekte. In het begin ligt de frequentie hoog (meestal 1of 2 keer in de week), daarna kan men volstaan met een onderhoudsbehandeling.Bij chronische ziekten is vaak 1 maandelijkse behandeling vereist.
Ozon wordt in de apparatuur aangemaakt door middel van een speciale generator. Dit zorgt er voor dat zuivere medicinale zuurstof met behulp van hoogspanning wordt omgezet in de benodigde hoeveelheid ozon. Er zijn verschillende methoden om ozon toe te passen. De meest frequente zijn de kleine – en de grote –eigen bloedbehandeling. Hierbij wordt het bloed bij de patiënt afgenomen en vermengd met ozon, daarna wordt het opnieuw toegediend. Er wordt steeds nieuw, steriel materiaal gebruikt. Er is geen risico voor besmetting met hepatitis, aids, of andere besmettelijke ziektes. Bij de kleine – eigen bloedbehandeling neemt men 5 á 10 cc bloed af, mengt deze hoeveelheid met ozon en spuit dit mengsel terug in de bilspier van de patiënt. Dit is ongeveer pijnloos en totaal ongevaarlijk. Bij de grote – eigen bloedbehandeling worden grotere hoeveelheden ozon toegediend. Hierbij wordt ongeveer 100 cc bloed opgevangen in een steriele luchtledige fles. Dit bloed wordt vermengd met een kleine hoeveelheid natrium – cytraat om niet stolbaar te maken. Dan wordt het vermengd met een grotere hoeveelheid ozon. Daarna loopt het bloed langzaam terug in de ader. De grote eigen bloedbehandeling neemt ongeveer een half uur in beslag. Een snellere methode van de grote eigen – bloedbehandeling is de hyperbare ozonbehandeling. Hierbij wordt onder vacuüm bloed afgenomen en na vermenging met ozon onder druk toegediend aan de patiënt. Deze behandeling neemt ongeveer, maar 5 á 10 minuten in beslag. Een nieuwe variant op de Hyperbare grote eigen bloedbehandeling is de hoog dosis ozon behandeling. Hierbij gebeurd hetzelfde als bij de normale Hyperbare ozon behandeling, maar dan 10 x achter elkaar.
Hiervoor worden meestal i.p.v. glazen vacuümflessen de zogenaamde i-sets gebruikt.

ozon herapie medozon

Er zijn nog andere manieren om ozon toe te dienen, welke uw arts of therapeut kan toepassen al naar gelang de aandoening.

ozon therapie Aquazon

Tot slot:

Ozon is een natuurlijk geneesmiddel dat bij een goed gestelde indicatie goede tot spectaculaire resultaten oplevert.
Professor Payr vatte het in de volgende zin samen :

“Ozon kan helpen genezen daar waar zuurstof tekort schiet “

Samenvattende tabel van de indicaties voor ozontherapie.
 • Doorbloedingsstoornissen
 • hart en bloedvatstoornissen
 • vernauwing van de kransslagaders; angina pectoris (hartkramp)
 • teveel aan cholesterol (vetopstapelingsziekte)
 • arteriosclerose
 • dreigend en intreden gangreen (afsterven van lichaamsdelen)
 • Raynaud
 • Diabetes
 • Infecties
 • virale aandoeningen o.a. herpes labialis (mond)
 • herpes genitalis (geslachtsorganen)
 • herpes zoster (gordelroos)
 • hepatitis (geelzucht)
 • mononucleosis infectiosa (klierkoorts)
 • mycosen (schimmelaandoeningen)
 • blaasontstekingen (cystitis, vaginitis)
 • Complicaties van diabetes (suikerziekte) angiopathieën
 • Allergieën
 • Astma
 • Leveraandoeningen : levercirrose – hepatitis
 • Geriatrie : cerebrale sclerose – verouderingsprocessen
 • Neurologie : vasculaire hoofdpijn – depressie
 • Vermoeidheid : asthenie – adynamie
 • Kankertherapie : begeleidende therapie
 • Pijntherapie : aangezichtspijn (trigeminus neuralgie)
 • Tussenrib ontsteking (intercostalis)
 • Langdurige rugpijn (chronische ischias)
 • Langdurige reumapijn van het   ontstekingstype
 • Veralgemeende artrose (met vervormingen)
 • Gynaecologie : dysmenorree
 • Klimakterische klachten (menopauze)
 • Sportgeneeskunde
 • Darmproblemen (insuflatie ozon) : colitis ulcerosa
 • Ziekte van Crohn
 • Spastische obstipaties
 • Pylorospasmen
 • Huidproblemen : acné
 • Natte eczemen (begassing met ozon)
 • Doorligwonden (begassing en grote eigen bloedbehandeling)
 • Alle geïnfecteerde huidaandoeningen (begassing)
 • Ulcus cruris (zweervorming) (begassing)
 • Slecht helende wonden
 • Bestralingsletsels (begassing)
 • Ozonzalf (ozonolijfolie): wordt gebruikt bij huidinfecties,mycosen, gyneacologische infecties, acne en open wonden.